İş Deneyim Belgesinde Diploma Sunulması

Toplantı No : 2009/001


Gündem No : 72

Karar Tarihi : 05.01.2009

Karar No : 2009/UY.II-95--------------------------------------------------------------------------------Şikayetçi:

Müeyyed Ergün AKIN, Konsan Org. San. Böl. Hilal Sok. No:26 Karatay / KONYA

İhaleyi yapan idare:

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü,Horozluhan Mah. Ankara Cad. No:151/D 42160 Selçuklu / KONYA

Başvuru tarih ve sayısı:

19.11.2008 / 33005

Başvuruya konu ihale:

2008/155285 İhale Kayıt Numaralı “Kulu Makas-Cihanbeyli, Ayr.-Yeniceoba-Çölköy Yolları İle Muhtelif Yollar İçin Asfalt Mıcırı ve Temel Malzemesinin Yol Boyunda Temini Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2008 tarih ve II.Y.48.36.0220/2009-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 16.10.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kulu Makas-Cihanbeyli, Ayr.-Yeniceoba-Çölköy Yolları İle Muhtelif Yollar İçin Asfalt Mıcırı ve Temel Malzemesinin Yol Boyunda Temini Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Müeyyed Ergün Akın’ın 27.10.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.10.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.11.2008 tarih ve 33005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;İddiaların yerinde bulunmadığına,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif dosyasında iş deneyim belgesi olarak inşaat mühendisliği diplomasını sundukları, bu belgenin idarece geçersiz kabul edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu kararın yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; başvuru sahibinin 24.10.2008 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 30.10.2008 tarihinde verilen şikayete cevap yazısının, her ne kadar başvuru sahibince Kuruma verilen itirazen şikayet dilekçesinde 07.11.2008 tarihinde bildirildiği belirtilse de, Müeyyed Ergün Akın tarafından 31.10.2008 tarihinde elden teslim alındığı, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on beş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.11.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.Bu itibarla; şikayete konu ihaleye ilişkin inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmış, başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:Başvuru sahibi, iş deneyim belgesi olarak inşaat mühendisliği diplomasını sunduklarını, bu belgenin idarece geçersiz kabul edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını, ancak bu kararın yerinde olmadığını iddia etmektedir.İdare, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak, şikayete cevabında, başvuru sahibinin 27.09.2005 tarihli sözleşme ile idarelerine iş yaptığı ve taraflarına iş deneyim belgesi verilmiş olduğu görüldüğünden, ayrıca Danıştay 13. Dairesinin K:2006/3910 ve E:2006/2125 sayılı Kararı da göz önünde bulundurularak, şikayetin uygun bulunmadığını belirtmiştir.Yapılan incelemede; 16.10.2008 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Müeyyed Ergün Akın’ın iş deneyim belgesi yerine diplomasını sunduğu gerekçesiyle, Ahmet Bozdağ’ın birim fiyat teklif mektubu imzasız olduğu ve iş deneyim belgesi yerine diplomasını sunduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli olarak değerlendirilen iki teklif üzerinden hesaplanan sınır değerin altında teklif veren iki istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, açıklamalarını idareye sunan her iki istekliden, Yıl Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, aşırı düşük teklif açıklaması yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak, tek geçerli teklif olan, Tutumlu Yapı San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı görülmüştür.Başvuru sahibince sunulan teklif dosyası incelendiğinde, başvuru sahibinin ihaleye gerçek kişi olarak teklif verdiği, iş deneyim belgesi olarak diplomasının değerlendirmeye alınmasını talep ettiği ve Müeyyed Ergün Akın’a ilişkin 07.01.2000 tarihli inşaat mühendisliği diplomasını sunduğu, başvuru sahibinin İnşaat Mühendisleri Odasına 09.11.2000 tarihinde kayıt olduğu tespit edilmiştir.İdari şartnamenin “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler” başlıklı 7.3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan düzenleme ile isteklilerden teklif ettikleri bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunmalarının istenildiği ve 7.5 inci maddesindeki düzenleme ile inşaat mühendisliğinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağının belirtildiği görülmüştür.4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde ise; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” düzenlemesi bulunmaktadır.Danıştay On Üçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararında; “4734 sayılı Yasanın 62. maddesinin (h) bendi hükmünün anılan Yasanın 10/b-2 maddesini ortadan kaldırmadığı, tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği, tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır.Olayda ise, davacı Muzaffer Şen-Mahmut Şen Ortak Girişiminde Muzaffer Şen’in işe başladığı ilk yıl olmadığı, daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından, bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır.” ifadesine yer verilmiştir.Yukarıda belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin aynı idareye, 27.09.2005 yılında sözleşmeye bağlanan “Yeniceoba-Kelhasan, Yeniceoba-Yeşilyurt Yollarının Trafik Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Yol Yapımı İçin Lüzumlu Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırının Temini ve Depoya Nakli” işini yaptığı, bu işe ilişkin olarak idarece 28.02.2006 tarihinde iş deneyim belgesi düzenlendiği görüldüğünden ve ihalenin yapıldığı yılın başvuru sahibinin işe başladığı yıl olmadığı, 2005 yılında taahhüt altına girdiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunda anılan istisnadan yararlanamayacağı anlaşıldığından,Kaldı ki, daha önce idareye iş yapmış olmasaydı dahi, başvuru sahibinin Ticaret Odasına kayıt tarihinin 15.05.2004 olduğu, bu nedenle, istikrar kazanmış Kurul Kararları uyarınca, iş deneyim belgesi olarak sunduğu mezuniyet belgesinin idarece değerlendirmeye alınmaması gerektiği açık olduğundan, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.Bu itibarla, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.Açıklanan nedenlerle;İddiaların yerinde bulunmadığına,Esasta

Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

GEREKÇEDE KARŞI OYİncelemeye konu ihalede; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55/c maddesi;“Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.

Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.

Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.” şeklindedir.Yukarıdaki hükümden anlaşılacağı üzere mühendis ve mimarların iş deneyim belgesi yerine diploma kullanabilecekleri (buradaki ifadeden iş deneyim belgesine sahip olan mühendis ve mimarların avantajlı duruma göre bu belge yerine mezuniyet belgesi sunabilecekleri sonucu da çıkarılabilir.) ancak kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmelerinin şart olduğu, bunu tevsik etmek için mezuniyet belgelerinin ekinde özel sektörde çalışan mühendis ve mimarların oda kayıt belgesi, kamuda çalışan mühendis ve mimarların ise kamu hizmet çizelgesini vermelerinin zorunlu olduğu ve yalnızca aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerine katılabilecekleri belirtilmektedir.Buradaki mezuniyet belgesi tutarının “iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamayacağı “ hükmü sahip oldukları iş deneyim belgesi tutarının diploma tutarına eklenmemesi şartıyla iş deneyim belgesi sahibi mühendis veya mimarların diplomalarıyla ihaleye katılabileceği yolunda bir düzenlemedir.Ayrıca Yönetmelikteki “…bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.” hükmü, diploması ile ihaleye katılanlardan mesleki ve teknik yeterlik şartlarının aranmayacağını ancak ekonomik ve mali yeterlik şartlarının aranabileceğini gösterir ki ekonomik ve mali yeterlik şartlarını taşımak için ihale konusu iş ile ilgili faaliyet yapılması gerektiğinden buradan mezuniyet belgesi ile ihaleye iştirak edebileceklerin daha önce yaptığı işlerden dolayı iş deneyim belgesine sahip oldukları ve avantajlı duruma göre diploma veya iş deneyim belgelerini kullanabilecekleri sonucu ortaya çıkmaktadır.Kanunun 62 maddesinin (h) bendindeki “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların” ifadesini denetim ve yönetim görevlerinde bulunmuş mühendis ve mimarların mezuniyet belgesiyle ihaleye katılmalarını engeller bir hüküm olarak görmemek gerekir.Nitekim 22.06.2005 tarihinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bunu öngörmektedir. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ nin (57/c mad.) değişiklikten önceki hali “Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların…” şeklinde iken yapılan değişiklikle ”fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan “ ifadesi metinden çıkarılarak (55/c) “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların..” şeklinde düzenlenmiş ve yönetim ile denetim faaliyetlerinde bulunan yani iş deneyim belgesi sahibi mühendis ve mimarların avantajlı duruma göre sahip oldukları iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunmalarına açık imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır. Kaldı ki, bu düzenlemenin amacının mühendis ve mimarların avantaj durumuna göre iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgelerinden birisinin tercih edilerek ihalelere katılımın artmasına , dolayısıyla Kanunun temel ilkeleri arasında olan “rekabet ilkesi”nin sağlanmasına yönelik olduğu açıktır.İncelemeye konu ihalede Kurul çoğunluğunun diğer hususlarla ilgili kararına katılmakla birlikte; mühendis ve mimarların sahip oldukları iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarını mukayese ederek avantajlı duruma göre istedikleri belgelerini (iş deneyim belgesi veya diploma) kullanabilecekleri yönündeki düşüncemiz ile söz konusu işte Kurul çoğunluğunun, mühendis ve mimarların yüklenici sıfatıyla işe ilk başladıkları yıldan sonra diplomalarını kullanamayacakları hususuna yer veren kararına katılmıyoruz.Ali KAYA Abdullah DÜNDAR Hicabi ECE

II Başkan Kurul Üyesi Kurul Üyesi 

site analysis